Regulamin promocji „Rabat na produkty z kategorii twarz i oczy” w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym www.neomakeup.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „-70% na wybrane produkty” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NÉO Make Up oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neomakeup.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakup.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 20.10.2020 od godz. 09:00 do 03.11.2020 do godz. 23.59, lub do wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:
  1. sklep internetowy NÉO Make Up dostępny pod adresem: www.neomakeup.pl;
  2. showroomy Organizatora – lista showroomów dostępna jest w lokalizacji: https://www.neomakeup.pl/sklepy;
  3. stacjonarne punkty sprzedaży detalicznej – lista punktów sprzedaży detalicznej dostępna jest w lokalizacji: https://www.neomakeup.pl/sklepy.
 3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
 4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit c) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.
 5. W ramach Promocji, każdy Klient który w okresie trwania Promocji, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów marki NeoMakeUp z kategorii „Twarz” lub „Oczy”, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, otrzyma rabat na zakup produktów objętych Promocją, w wysokości 30%.
 6. Promocją objęte są wszystkie produkty marki NeoMakeUp z kategorii „Twarz” oraz „Oczy”, oferowane przez Organizatora oraz dostępne w wybranym miejscu sprzedaży.
 7. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z kategorii „Twarz” oraz „Oczy” z rabatem, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie poprzez dodania do koszyka co najmniej jednego dowolnego produktu  objętego Promocją i dostępnego w sklepie internetowym www.neomakeup.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie internetowym www.neomakeup.pl. Cena za zakup produktów objętych Promocją, zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, podczas realizacji transakcji.
 8. W celu skorzystania z Promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z kategorii „Twarz” oraz „Oczy” z rabatem, za pośrednictwem miejsc wskazanych w § 2 ust. 2 lit b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, co najmniej jednego dowolnego produktu objętego Promocją i dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży. Cena za zakup produktów objętych Promocją zostanie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat, bezpośrednio przy kasie.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin promocji dostępny jest za pośrednictwem strony sklepu internetowego www.neomakeup.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neomakeup.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.