Regulamin promocji „1+1” w sklepie www.neomakeup.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „1+1” jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 (dalej jako: NEO Make Up).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce i nie prowadzących działalności gospodarczej (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od dnia 09.09.2019 od godz. 00:01 do 15.09.2019 do godz. 23:59 lub do wyczerpania asortymentu promocyjnego, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:
  1. sklep internetowy NEO MakeUp dostępny pod adresem: www.neomakeup.pl.
 3. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnego produktu Organizatora z kategorii „Twarz”, otrzyma możliwość nabycia Gąbki do makijażu w promocyjnej cenie za 1 zł.
 4. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu Gąbki do makijażu w promocyjnej cenie za 1 zł, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolny, dostępny w danym miejscu sprzedaży produkt z kategorii „Twarz”, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka produktów objętych Promocją. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat na gąbkę do makijażu, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neomakeup.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 5. Promocja nie ma limitu zakupowego, to znaczy, iż Klient spełniając warunki określone § 2 ust. 3. – 4. Regulaminu kilkakrotnie, otrzyma wielokrotność wskazanego powyżej rabatu, proporcjonalnie do wielokrotności spełnienia warunków skorzystania z Promocji.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neomakeup.pl/regulamin-gabka.
 2. NEO Make Up zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEO Make Up. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Poprzez uczestnictwo w Promocji, Klient potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację jego warunków.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neomakepu.pl.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.