REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH NA SKLEPIE WWW.NEOMAKEUP.PL

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z kodów rabatowych, podczas składania zamówień w sklepie internetowym www.neomakeup.pl i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl.
 2. Wystawcą kodów rabatowych jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849 będący właścicielem marki NeoMakeUp oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neomakeup.pl (dalej jako: NeoMakeUp).
 3. Kody rabatowe dostępne są do wszystkich osób, które złożyły zamówienia za pomocą sklepu internetowego www. neomakeup.pl oraz uzyskały kod rabatowy (dalej jako: Klient).

§ 2. Zasady Promocji

 1. Kody rabatowe przyznawane są przez NeoMakeUp w ramach specjalnych akcji promocyjnych lub też za dokonanie przez Klientów określonych czynności.
 2. Kod rabatowy, w postaci alfanumerycznego ciągu znaków, udostępniany jest w formie listu elektronicznego, poprzez przesłanie go na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub też udostępniony jest przez NeoMakeUp za pomocą ogólnodostępnych środków przekazu np. Internet.
 3. W ramach danego kody rabatowego, NeoMakeUp przyznaje Klientowi określoną w ramach prowadzonej akcji promocyjnej, zniżkę na wskazane w danej akcji promocyjnej, produkty lub usługi NeoMakeUp.
 4. Skorzystanie z kodu rabatowego jest w pełni dobrowolne.
 5. Z kodu rabatowego Klient może skorzystać tylko podczas składania zamówienia w sklepie internetowym www.neomakeup.pl.
 6. W celu skorzystania z kodu, Klient zobowiązany jest wpisać posiadany Kod rabatowy, w Koszyku podczas składania zamówienia, w polu: „Wpisz kod ”. Po jego wpisaniu Klientowi przyznany zostanie przyznany rabat, zgodnie z Regulaminem akcji promocyjnej.
 7. Podczas składania jednego zamówienia w sklepie internetowym www.neomakeup.pl, Klient może skorzystać tylko z jednego posiadanego kodu rabatowego.
 8. Z kodów rabatowych Klient może korzystać przez okres ich ważności, który każdorazowo jest określony w danej akcji promocyjnej. Po upływie okresu ważności, kod rabatowy nie będzie mógł już być ponownie wykorzystany.
 9. Szczegółowe zasady korzystania z kodów rabatowych, w szczególności ograniczenie ich wykorzystania przy zakupie określonych produktów lub wymagana wartość złożonego zamówienia, określone są w zasadach danej akcji promocyjnej.
 10. Z kodów rabatowych nie można skorzystać w przypadku zakupu produktów objętych już innymi promocjami.

§ 3. Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z otrzymanym kodem rabatowym Klient może zgłaszać poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: info@neomakeup.com. Natomiast reklamacje związane z zakupionym, z wykorzystaniem kodu rabatowego, towarem należy zgłaszać w trybie określonym w regulaminie sklepu internetowego www.neomakeup.pl.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich kodów rabatowych wydanych przez NeoMakeUp po dniu wejścia w Regulaminu.
 2. NeoMakeUp zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NeoMakeUp. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.