Regulamin promocji „-26% na wszystko” w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie www.neomakeup.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „-26% na wszystko” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NeoMakeUp oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neomakeup.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakup.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 5. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.), z wyłączeniem pracowników oraz współpracowników Organizatora.

§ 2. Zasady Promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 18.05.2020 godz. 08.00 do 26.05.2020 godz. 23:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z Promocji:

a)      sklep internetowy www.neomakeup.pl,

b)     showroomy Organizatora – https://www.neomakeup.pl/sklepy,

c)      stacjonarne punkty sprzedaży detalicznej – https://www.neomakeup.pl/sklepy.

 1. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
 2. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit c) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty Organizatora, dostępne w wybranym przez Klienta miejscu z wyłączeniem produktów wyprzedażowych.
 4. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, dokona zakupu dowolnych produktów Organizatora, objętych promocją oraz dostępnych w wybranym miejscu sprzedaży, otrzyma rabat na zakup produktów Organizatora w wysokości 26%.
 5. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z rabatem 26%, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie na dowolne produkty Organizatora objęte promocją, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka zakupowego w sklepie internetowym www.neomakeup.pl. Ważne – aby Klient mógł uzyskać rabat za zamówione produkty, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neomakeup.pl. Wartość koszyka zostanie automatycznie obniżona o przyznany w ramach Promocji rabat.
 6. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu produktów z rabatem 26%, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) – c) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu dowolnych produktów Organizatora objętych promocją, dostępnych w danym miejscu sprzedaży. Rabat naliczony zostanie bezpośrednio przy kasie.
 7. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 8. Regulaminu.
 8. 10.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażą, kodami rabatowymi oraz newsletterem.

§ 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny pod adresem https://www.neomakeup.pl/regulamin-promocji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizator. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neomakepu.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.