Regulamin promocji „Mascara Length me! za 1 gr” w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie www.neomakeup.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Mascara Length me! za 1 gr” (zwanej dalej: Promocją) jest Cosmo Group Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jasielskiej 10a, 60 – 476 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000437232, NIP: 9721241158, REGON: 302250849, będący właścicielem marki NeoMakeUp oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.neomakeup.pl (dalej jako: Organizator).
 2. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakup.pl w zakresie, w jakim Klient będzie dokonywał zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych mieszkających w Polsce oraz będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 § 2. Zasady promocji

 1. Czas trwania Promocji: od 01.08.2019 godz. 00:00 do 15.08.2019 godz. 23:59 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Miejsca, w których można skorzystać z promocji:
  1. sklep internetowy www.neomakeup.pl,
  2. showroomy Organizatora – lista showroomów dostępna jest w lokalizacji: https://www.neomakeup.pl/sklepy,
  3. stacjonarne punkty sprzedaży detalicznej – lista punktów sprzedaży detalicznej dostępna jest w lokalizacji: https://www.neomakeup.pl/sklepy,
  4. sieć Douglas – w sklepach stacjonarnych oraz w sklepie internetowym.
 3. Promocja dostępna jest tylko w wybranych punktach sprzedaży detalicznej. O włączeniu Promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej decyduje właściciel danego punktu. Szczegółowe informacje o obowiązywaniu promocji można uzyskać w określonym punkcie sprzedaży detalicznej.
 4. Warunki Promocji w miejscach wskazanych w § 2 ust. 2 lit c) oraz d) Regulaminu, mogą różnić się od przedstawionych w niniejszym Regulaminie. Szczegółowe zasady i warunki skorzystania z Promocji określa odrębny regulamin, który dostępny jest w wybranym punkcie sprzedaży detalicznej. Regulamin promocji w danym punkcie sprzedaży detalicznej, o którym mowa powyżej ustalany jest przez właściciela danego punktu sprzedaży detalicznej, który jest organizatorem promocji w tym miejscu.
 5. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu dokona zakupu dowolnego pudru lub podkładu Organizatora, dostępnego w wybranym miejscu sprzedaży, uzyska prawo do zakupu wydłużającego tuszu do rzęs Length Me! w promocyjnej cenie za 1 grosz.
 6. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wydłużającego tuszu do rzęs Length Me! w promocyjnej cenie za 1 grosz, za pośrednictwem sklepu internetowego www.neomakeup.pl, Klient zobowiązany będzie złożyć zamówienie, w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie do koszyka produktów objętych Promocją. Ważne – aby Klient mógł dokonać zakupów produktów objętych Promocją w promocyjnej cenie, złożone przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Regulaminu, poprzez klikniecie „Kupuję i płacę” w sklepie internetowym www.neomakeup.pl. Cena produktów objętych Promocją zostanie automatycznie obniżona do ceny wskazanej w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 7. W celu skorzystania z promocji oraz uzyskania prawa do zakupu wydłużającego tuszu do rzęs Length Me! w promocyjnej cenie za 1 grosz, za pośrednictwem miejsc, wskazanych w § 2 ust. 1 lit. b) – d) Regulaminu, Klient zobowiązany będzie dokonać zakupu produktów Organizatora objętych Promocją oraz dostępnych w danym miejscu sprzedaży. Cena za produkty objęte Promocją zostanie obniżona bezpośrednio przy kasie.
 8. Promocja nie ma ograniczenia zakupowego, czyli jeden klient może przystąpić do Promocji wielokrotnie, każdorazowo spełniając warunki promocji określone w § 2 ust. 5. – 7. Regulaminu.
 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 § 3. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji dostępny jest pod adresem https://www.neomakeup.pl/regulamin-tusz.
 2. NEO Make Up zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od NEO Make Up. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.neomakepu.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego www.neomakeup.pl oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.